Personuppgiftspolicy


Denna webbplats drivs av The Body Shop Sweden AB, PO BOX 17040, 104 62, Stockholm, Sverige med organisationsnummer 556 235-8928 och momsregistreringsnummer SE556235892801 (häri benämnd “The Body Shop” eller “Företaget”, eller “vi”). The Body Shop Sweden AB är ett dotterbolag till The Body Shop International Limited.

SAMMANFATTNING

På The Body Shop tar vi skyddet av dina Personuppgifter (såsom namn; adress; telefonnummer; födelsedatum; e-postadress; kreditkortsnummer; kön; föredraget språk; och föredragna produktkategorier) på stort allvar.

Vi samlar in Personuppgifter som du lämnar till oss och behandlar dem för följande ändamål ("Ändamål"):

- genomföra transaktioner med dig och hantera ditt medlemskap i vårt kundlojalitetsprogram i förekommande fall;
- skicka direktmarknadsföring till dig;
- förstå och analysera vår försäljning, och dina behov och preferenser;
- utveckla, förbättra, marknadsföra och tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller dina behov;
- möjliggöra för dig att delta i kampanjer och tävlingar;
- möjliggöra för dig att delta i kundundersökningar eller fokusgrupper;
- genomföra utbyten eller retur av produkter;
- förbättra våra butiker; och,
- besvara förfrågningar eller klagomål.

 

Vi kan inneha eller behandla sådana Personuppgifter på ett säkert sätt var som helst i världen, så länge som det är nödvändigt för Ändamålen, och vi kan endast lämna ut dem till franchisetagare, närstående bolag och underleverantörer till The Body Shop, och till andra företag i moderbolagets koncern. Vi använder Secure Sockets Layer (SSL) för att skydda din kreditkortsinformation online.

Vi kan kommunicera med dig genom ett antal olika kanaler, inklusive genom våra butiker, våra kundlojalitetsprogram, och genom Internet, och på en rad olika sätt, såsom post, e-post, telefon, fax, eller textmeddelanden, beroende på vad du föredrar. Du kan avbryta prenumerationen när som helst genom att skriva till oss på det sätt som förklaras i vår kommunikation.

Vi har en Informationsansvarig vid vårt globala huvudkontor, såväl som i Sverige, som ansvarar för att denna Personuppgiftspolicy följer alla tillämpliga lagar.

Våra webbplatser använder sig av cookies samt beacons för att hjälpa oss att erbjuda en bättre användarupplevelse. Du kan välja att inte använda cookies om din webbläsare tillåter, men det kan påverka din användning av vår Webbplats och din möjlighet att få tillgång till vissa funktioner på webbplatsen eller att företa transaktioner.VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY I DETALJ

Innehållsförteckning:

1. Vår inställning till integritet
2. Om insamling av uppgifter
3. Personuppgifter
4. Icke personligt identifierbara uppgifter
5. När samlas personuppgifter in och hur används dem?
6. Samtycke (Opt In – Avbryta prenumeration)
7. Uppgifternas korrekthet
8. Få tillgång till och uppdatera personuppgifter
9. Ikraftträdandedag och ändringar av personuppgiftspolicyn
10. Hur håller vi dina uppgifter skyddade?
11. Särskilda frågor rörande Internet
11.1. Länkar till andra webbplatser
11.2. Cookies - Beacons
12. Barn
13. Uppfylla lagkrav
14. Kontakta oss

 

 

 • 1.1. På The Body Shop inser vi att skyddet av dina Personuppgifter är en mycket viktig princip för att skapa förtroende och upprätthålla en god relation med dig. I denna Personuppgiftspolicy betecknar första person ("vi", "vår", "oss", "våra") The Body Shop Sweden AB, PO BOX 17040, 104 62, Stockholm, Sverige (i korthet, "The Body Shop") som ansvarar för insamling av Personuppgifter och är bunden av denna Personuppgiftspolicy. Andra person ("du", "din", "dina") betecknar dig som kund, eller allmänt den person som lämnar Personuppgifter eller annan information, som är föremål för denna Personuppgiftspolicy.

  1.2. Denna Personuppgiftspolicy specificerar våra åtaganden och dina rättigheter avseende Behandlingen av dina Personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

  1.3. Vi ansvarar för Personuppgifter som är under vår kontroll, inklusive Personuppgifter som lämnats av oss till en Underleverantör (ofta kallad databehandlare). "Underleverantör" ii denna Personuppgiftspolicy betyder, med avseende på Personuppgifter, en person eller enhet (annan än en anställd hos The Body Shop) som Behandlar Personuppgifter på uppdrag av The Body Shop. "Behandling"", med avseende på Personuppgifter, betyder till exempel att inhämta, registrera, inneha eller använda Personuppgifter var som helst i världen, eller att genomföra en åtgärd eller serie av åtgärder med Personuppgifterna, inklusive (a) organisation, anpassning eller ändring av Personuppgifterna, (b) återvinnande, genomgång eller användning av Personuppgifterna, (c) lämna ut Personuppgifterna genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggöra, eller (d) rättning, kombinering, blockering, radering eller förstöring av uppgifterna eller data. Som ett globalt företag vill vi kunna kommunicera med våra kunder över hela världen, och kan behöva behandla kunders personuppgifter var som helst i världen. Denna Personuppgiftspolicy uppfyller de högsta rättsliga krav som finns världen över, och i synnerhet, bland annat, den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter, vilken generellt sätter den högsta standarden i världen med avseende på skydd av personuppgifter. Om Behandlingen äger rum utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"", vilket inkluderar alla länder i Europeiska Unionen, såväl som Island, Norge och Liechtenstein), där lagstiftningen om skydd av personuppgifter kanske inte erbjuder en likvärdig skyddsnivå jämfört med den inom EES, kommer vi tillse att erforderliga skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa en jämförlig nivå av skydd av dina Personuppgifter. I synnerhet kommer vi följa denna Personuppgiftspolicy när vi överför dina Personuppgifter utanför EES och vi kommer se till att mottagare av dataöverföringar utanför EES är medvetna om denna Personuppgiftspolicy och följder den.

  1.4. I vissa särskilda fall kan denna Personuppgiftspolicy även kompletteras med ytterligare policies och villkor, eller med korta Personuppgiftsmeddelanden som används i samband med särskilda ändamål eller på olika formulär, som vi kan ange är tillämpliga.

  1.5. Vi utser en eller flera personer (""Informationsansvarig") vid vårt globala huvudkontor (Watersmead, Littlehampton, West Sussex, BN17 6LS UK) såväl som i Sverige och andra Relevanta Jurisdiktioner som ansvarar för de Personuppgifter vi samlar in, och för att säkerställa att vi följer all tillämplig lagstiftning (se avsnitt 13 nedan). "Relevant Jurisdiktion" i denna Personuppgiftspolicy betyder en jurisdiktion vars lagstiftning reglerar Behandlingen av Personuppgifter, genom hänvisning, bland annat, till den ort där sådan Behandling äger rum, eller den ort där The Body Shop, eller något av dess närstående bolag är baserat, eller den ort där du har din hemvist, etc.

  1.6. Vi vidtar rimliga åtgärder för att erbjuda en jämförbar nivå av skydd av Personuppgifter i de fall då uppgifterna Behandlas av en Underleverantör.

  1.7. Genom att tillhandahålla dina Personuppgifter samtycker du till att dina Personuppgifter samlas in och används eller på annat sätt Behandlas (inklusive utlämnande), på det sätt och för de Ändamål som anges i denna Personuppgiftspolicy.

 • 2.1. Vi kommunicerar med dig genom ett antal olika medel och kanaler, inklusive genom våra butiker, våra kundlojalitetsprogram, genom Internet (via våra webbplatser för information eller försäljning) eller genom direktsäljande verksamhet (The Body Shop At Home) och genom post, e-post, telefon, fax, eller textmeddelande på din telefon, även om vi generellt kan konstatera att vårt föredragna kommunikationsmedel är e-post, vilket har minst påverkan på miljön. Sådan kommunikation kan innefatta att vi ger dig information, eller tar emot information från dig. Viss information vi tar emot utgör personuppgifter (som definieras i avsnitt 3 nedan), medan annan information är icke personligt identifierbara uppgifter (som beskrivs i avsnitt 4 nedan). Denna Personuppgiftspolicy gäller i första hand Behandling av Personuppgifter.

  2.2. Vi ger dig information som förklarar varför Personuppgifter behövs och hur Personuppgifterna kommer att behandlas.

 • 3.1. Vi på The Body Shop begränsar mängden och typen av uppgifter som vi samlar in till vad som är nödvändigt för de angivna Ändamålen, och samlar inte in dina Personuppgifter om du inte (direkt eller indirekt) förser oss med dem frivilligt.

  3.2. Även om de Personuppgifter vi samlar in kommer att variera beroende på det specifika ändamålet, kan vi typiskt sett komma att samla in följande Personuppgifter från eller rörande dig:

  namn;
  adress;
  telefonnummer;
  födelsedatum;
  e-postadress;
  kreditkortsnummer;
  kön;
  föredraget språk; och preferenser avseende produktkategori;
  Ipersonnummer eller nationellt försäkringsnummer (endast på marknader där det är tillåtet enligt lokal lagstiftning eller sedvänja)
  din dators Internet Protocol (IP) adress

 • 4.1. Precis som man gör på många andra webbplatser, samlar vi automatiskt in vissa icke-personliga uppgifter, rörande användande av webbplatsen, i samband med att vi samlar in information genom våra Webbplatser. Sådana uppgifter identifierar dig inte. Exempel på sådana uppgifter är din Internetleverantörs IP-adress, datum och tid som du gick in på webbplatsen, internetadressen till den webbplats som du direkt länkades från till vår Webbplats, det operativsystem du använder, de avsintt av webbplatsen du besöker, de sidor på webbplatsen du läser och de bilder du tittar på, samt det innehåll du laddar ned från vår Webbplats.

  4.2. Vi kan använda icke personligt identifierbara uppgifter för att sammanställa rapporter över spårningsinformation rörande demografi avseende webbplatsanvändning, webbplatsens trafikmönster, och inköp från webbplatsen. Ingen spårningsinformation i rapporterna kan eller kommer kopplas till individuella personers identitet eller andra Personuppgifter.

  4.3. På detta sätt kommer ditt besök på vår Webbplats att loggas. Vi använder denna information om hur våra kunder använder vår Webbplats för att bättre förstå vilka funktioner som är mest populära och som best uppfyller våra besökares behov.

 • 5.1. Vi på The Body Shop samlar in Personuppgifter för följande ändamål ("Ändamål"):

  5.1.1. genomföra transaktioner med dig, administrera köp och hantera ditt medlemskap i vårt kundlojalitetsprogram (om du blir medlem);

  5.1.2. skicka direktmarknadsföring till dig;

  5.1.3. förstå och analysera vår försäljning, och dina behov och preferenser;

  5.1.4. utveckla, förbättra, marknadsföra och tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller dina behov;

  5.1.5. möjliggöra för dig att delta i kampanjer och tävlingar;

  5.1.6. möjliggöra för dig att delta i kundundersökningar eller fokusgrupper;

  5.1.7. genomföra utbyten eller retur av produkter;

  5.1.8. förbättra våra butiker;

  5.1.9. besvara förfrågningar eller klagomål; och

  5.1.10. möjliggöra för dig att delta i våra kundlojalitetsprogram och hantera ditt medlemskap däri.

   

  5.2. Vi behåller bara Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de angivna Ändamålen för vilka uppgifterna samlades in. Vi behåller Personuppgifter i enlighet med våra egna riktlinjer, förfaranden och principer och i enlighet med tillämplig lagstiftning i varje Relevant Jurisdiktion.

   

  5.3. Vi kan lämna ut dina Personuppgifter till andra närstående bolag inom The Body Shop koncernen eller till en Underleverantör som förklaras i avsnitt 1.3 ovan. Dessa närstående bolag kommer att behandla dina Personuppgifter som konfidentiella, i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter, och kommer behandla sådana Personuppgifter endast för Ändamålen och enligt villkoren häri.

   

  5.4. Vi kan lämna ut dina Personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller på begäran av en behörig myndighet.

   

  5.5. Utöver ovanstående kan vi från tid till annan arbeta med särskilda initiativ tillsammans med noggrant utvalda utomstående företag/organisationer (utanför The Body Shop) för att dela möjligheter med dig. Om vi gör detta kommer vi att informera dig vid tidpunkten för sådana initiativ, om du väljer att lämna några Personuppgifter, att uppgifterna kommer lämnas ut till de utvalda företagen/organisationerna, och vi kommer bara att göra det med ditt på förhand givna samtycke.

   

  5.6. Du kommer alltid ges möjlighet att samtycka (opt in) till att dina uppgifter lämnas ut i enlighet med avsnitt 5.5, och de utvalda företagen/organisationerna kommer att vara tillräckligt identifierade för att du skall kunna fatta ett informerat beslut. Om du samtycker (opt in) och därefter besöker sådana företags/organisationers webbplatser, kan vi inte kontrollera hur de använder eller på annat sätt behandlar Personuppgifter som du ger direkt till dem. Vi uppmuntrar dig alltid att kontrollera deras webbplatsers allmänna villkor och personuppgiftspolicy innan du lämnar ut några Personuppgifter.

   

  5.7. Om du samtycker (opt in) till att ta emot dessa meddelanden kan du avbryta prenumerationen när som helst i framtiden genom att kontakta oss enligt avsnitt 6.4 nedan.

   

  5.8. Om vi behöver samla in dina Personuppgifter för ett ändamål som vi inte tidigare har informerat dig om och som inte anges i denna Personuppgiftspolicy, kommer vi anstränga oss för att meddela dig och inhämta ditt samtycke innan sådan insamling påbörjas eller, om detta inte skulle vara möjligt, så snart därefter som är rimligt. Vi kommer dock endast att använda dina Personuppgifter för ändamål som har specificerats innan användningen eller om Behandling av dina Personuppgifter är nödvändigt för att ett avtal med dig skall kunna fullgöras eller för att vidta åtgärder som du begärt innan ett avtal träffas eller om Behandling är nödvändigt för andra rättsliga ändamål.

   

  5.9. När vi utvecklar vår verksamhet kan vi sälja eller köpa affärer eller tillgångar. I sådana transaktioner kan Personuppgifter vara en av de verksamhetstillgångar som överlåts. I det fall The Body Shop eller väsentligen alla dess tillgångar förvärvas kommer även datafiler med Personuppgifter tillhöra de tillgångar som överlåts.

 • 6.1. Opt In: Vi på The Body Shop kommer inte att använda dina Personuppgifter för ändamål som inte tidigare har specificerats om vi inte innan dess har inhämtat ditt samtycke, eller om ändamålet krävs enligt lag.

  6.2. Samtycke till att lämna dina Personuppgifter är inte en förutsättning för att vi skall sälja en produkt till dig, såvida inte de efterfrågade uppgifterna behövs för att uppfylla ett uttrycklig angivet och berättigat ändamål.

  6.3. Framförallt kommer vi i allmänhet att ansöka om ditt uttryckliga samtycke (opt in) innan vi skickar marknadsföringskommunikation till dig (se 5.1.2 ovan) om inte undantaget som anges i avsnitt 6.6 nedan är tillämpligt.

  Om du har efterfrågat eller accepterat att ta emot information och marknadsföring rörande The Body Shops produkter, kommer lydelsen av dina respektive samtycken vara följande:

  "Jag vill få information och marknadsföring rörande The Body Shops produkter via e-post, brev, telefonsamtal och text/SMS, i den mån jag har valt detta ovan. Jag samtycker till användning av mina ovan angivna uppgifter för detta ändamål. Jag kan ta tillbaka mitt samtycke när som helst med verkan i framtiden.

  Jag kan motsätta mig att mina uppgifter används för marknadsföringsändamål eller för marknads- eller opinionsundersökningar. “

  6.4. Avbryta prenumeration: Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till vår insamling, användning eller vårt utlämnande (allmänt Behandling) av dina Personuppgifter genom att skriva till oss på föreskrivet sätt (antingen genom e-post eller post, eller genom textmeddelande etc), som anges i vår kommunikation till dig, eller i relevanta formulär som du kan ha undertecknat (t.ex. för vårt kundlojalitetsprogram), och beroende på vilket land du bor i, eller vilken kanal du tidigare har använt för att ge ditt samtycke till att ta emot vår kommunikation. Om du har några funderingar avseende funktionen för att avbryta prenumerationen som vi gör tillgänglig för dig enligt detta avsnitt, vänligen kontakta oss på den adress eller det medium som visas i avsnitt 14 i denna Personuppgiftspolicy.

  6.5. Om du tidigare har valt att ta emot kommersiella meddelanden från oss enligt 6.3 ovan, samtidigt som du blir medlem i vårt lojalitetsprogram, och ditt medlemskap i sådant program avslutats, oavsett orsak, kommer vi inte betrakta detta som att du automatiskt begär att avbryta din prenumeration, och vi kommer anta att vi har ditt fortsatta samtycke, med mindre du särskilt väljer att avbryta din prenumeration, som föreskrivs i avsnitt 6.4.

  6.6 Likartade varor eller tjänster (Soft-opt-in): I vissa jurisdiktioner (inklusive Sverige) är det tillåtet att skicka marknadsföring via e-post även om uttryckligt samtycke inte inhämtats på förhand (opt-in) om mottagarens uppgifter har samlats in i samband med försäljning eller diskussioner inför en försäljning av varor eller tjänster, oavsett om ett avtal slutits eller inte, under förutsättning att avsändarens identitet alltid är klart angiven och att mottagaren ges möjlighet att motsätta sig marknadsföringen. Detta brukar kallas undantaget för likartade varor och tjänster eller regeln om ”soft-opt-in”. När denna regel är tillämplig kan vi förlita oss på den för att skicka dig marknadsföring som vi tror att du kan vara intresserad av, men vi kommer förvissa oss om att detta tydliggörs för dig och att du ges möjlighet att på förhand motsätta dig sådana meddelanden från oss, samtidigt som du alltid ges möjlighet att avbryta prenumerationen vid ett senare tillfälle i enlighet med avsnitt 6.4.

 • 7.1. Vi på The Body Shop håller Personuppgifter så korrekta, fullständiga och aktuella som behövs med hänsyn till deras användning och våra kunders intressen.

  7.2. Du ansvarar för att informera oss angående ändringar av dina Personuppgifter och för att se till att sådana uppgifter är korrekta och aktuella.
   

 • 8.1. Beroende på lagstiftningen i varje Relevant Jurisdiktion har vissa kunder rätt att få tillgång till, begära rättelse av, radera, eller motsätta sig behandling av de Personuppgifter som lagras av oss, och att få information om dess användning och utlämnande. Enligt svensk lagstiftning har du rätt att, efter skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan därom, gratis, en gång per år, få besked om vilka uppgifter vi behandlar som rör dig, varifrån uppgifterna har samlats in, ändamålet med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Vi rekommenderar att alla kundförfrågningar om tillgång till Personuppgifter som innehas av The Body Shop görs skriftligen, även om vi inte har något formkrav i detta avseende. Vi kan dock begära att du ger oss ytterligare information som rimligen behövs för att vi skall kunna besvara din förfrågan.

   

  8.2. Svar på kundförfrågningar (enligt avsnitt 14 nedan) om information, annat än sådan information som du har rätt att få gratis en gång per år enligt 8.1 ovan, kommer i regel ges gratis eller mot minsta möjliga kostnad för kunden. Om inte annat anges i lagstiftningen i någon Relevant Jurisdiktion, kan en avgift för skäliga kostnader debiteras för att svara skriftligen, förutsatt att kunden har informerats om avgiften i förväg. Avgiften kommer inte att överstiga det högsta belopp som tillåts enligt lagstiftningen i den Relevanta Jurisdiktionen. De efterfrågade Personuppgifterna lämnas till kunden i allmänt begriplig form.

   

  8.3. Vi ändrar Personuppgifterna som finns i vår databas eller på annat håll i den mån det behövs när en person har visat att Personuppgifterna är inkorrekta eller ofullständiga. Ändring kan innefatta rättelse, radering eller tillägg av uppgifter och meddelande till tredje part, till vilken uppgifterna har lämnats ut. Det kan dock hända att vi inte kan ändra tidigare köpinformation eller återlämna transaktionsinformation.

 • 9.1. Denna Personuppgiftspolicy träder i kraft den 20 juni 2011.

  9.2. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår Personuppgiftspolicy från tid till annan. Om vi beslutar att ändra vår Personuppgiftspolicy kommer vi publicera ändringarna på vår Hemsida så att våra användare alltid är medvetna om vilka uppgifter vi samlar in från dem, hur vi använder dem, och under vilka omständigheter, om några, som vi lämnar ut denna information till tredje parter. "Hemsida" i denna Personuppgiftspolicy betyder Webbplatsens hemsida. "Webbplats" i denna Personuppgiftspolicy betyder företagswebbplatsen för The Body Shop (för närvarande belägen på följande URL: http://www.thebodyshop.de) eller någon annan webbplats som drivs av The Body Shop. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter att vår Personuppgiftspolicy ändras är du bunden av ändringarna.

  9.3. Om vi vid något tillfälle beslutar att vi vill använda Personuppgifter för något annat, eller för ytterligare, ändamål än Ändamålen angivna i denna policy (avsnitt 5 ovan) eller på annat sätt än vad som angavs vid tidpunkten då dessa uppgifter samlades in, kommer vi meddela dig via e-post, om vi inte har din e-postadress, kommer vi att använda andra för oss tillgängliga kommunikationsmedel, beroende på vilka kontaktuppgifter du har givit oss. Vi kommer endast inleda sådan behandling om vi får ditt samtycke till sådana ytterligare Ändamål (som inte tidigare meddelats, eller inte tidigare angivits i denna Personuppgiftspolicy).

 • 10.1. Vi på The Body Shop skyddar Personuppgifter mot förlust eller stöld, såväl som obehörig åtkomst, utlämnande, kopiering, användning eller ändring, med säkerhetsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till känsligheten av Personuppgifterna, oavsett i vilket format uppgifterna är.

   

  10.2. Vi använder åtskilliga metoder för att skydda Personuppgifter. De innefattar:

   

  10.2.1. fysiska åtgärder: låsta arkivskåp, begränsning av tillgång till kontor, och larmsystem för företag.

   

  10.2.2. tekniska verktyg: lösenord och kryptering, enligt bästa sedvänja inom branschen.

   

  10.2.3. organisatoriska åtgärder: sekretessavtal, endast de som behöver få kännedom om uppgifterna får åtkomst, utbildning av personalen och säkerhetsprövning.

   

  10.3. Även säkerheten online prioriteras. The Body Shop vidtar åtgärder såsom krypterings- och autentiseringsverktyg för att skydda dina Personuppgifter från obehörig användning. Brandväggar används för att skydda våra servrar och nätverk från att obehöriga användare skall komma åt och manipulera filer och annan information som vi lagrar.

   

  10.4. Vi använder Secure Sockets Layer (SSL) teknik för att skydda din kreditkortsinformation online. När du kommer in på varukorgssidan börjar din dator kommunicera med vår server i säkert läge. Du kommer märka att du är i säkert läge eftersom "http" i webbadressen på din webbläsare ändras till "https".

   

  10.5. Med avseende på kreditkortsinformation har The Body Shop, som global återförsäljare, anmält sig till, och avser att följa – i den mån det är relevant för denna typ av verksamhet - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) som sköts av PCI Security Standards Council (som grundats av American Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide, och Visa International) i syfte att förbättra kreditkortssäkerheten för våra kunder. PCI DSS är en mångfacetterad säkerhetsstandard som inkluderar krav på säkerhetshantering, riktlinjer, rutiner, nätverksstruktur, utformning av programvara och andra kritiska skyddsåtgärder, i syfte att uppnå kontinuerlig utveckling, förbättring, lagring, spridning och tillämpning av höga säkerhetsstandarder för skydd av kontodata. För mer information om PCI DSS se: https://www.pcisecuritystandards.org/

 • 11.1. Länkar till andra webbplatser

  11.1.1. Webbplatsen eller någon av The Body Shops åtskilliga andra Webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser eller internetresurser som ägs och drivs av tredje parter. När du klickar på någon av de länkarna kontaktar du en annan webbplats eller internetresurs. Vi ansvarar inte för, och har ingen kontroll över, sådana webbplatser eller internetresurser eller deras insamlande, användande eller utlämnande (behandling) av dina Personuppgifter.

  11.1.2. Vi uppmanar dig att läsa dessa webbplatsers personuppgiftspolicy för att få reda på hur de samlar in och använder uppgifter om dig.

  11.2. Cookies - Beacons

  11.2.1. Vår(a) Webbplats(er) använder cookies och web beacons.

  11.2.2. Cookies är små textfiler, som genereras när du besöker vår(a) Webbplats(er) eller använder våra onlinetjänster, som finns på din dator och kan unikt identifiera din webbläsare. Vi använder två typer av Cookies: (a) en Sessionscookie används medan du tittar på webbplatsen och upphör att gälla när du lämnar webbplatsen. (b) en Registreringscookie är en liten fil som genereras när du registrerar dig (loggar in) på webbplatsen och förblir på den dator som du använde för att registrera dig och används för att känna igen dig när du registrerar dig (loggar in) igen på webbplatsen med samma dator. Vi använder cookies på vår Webbplats för att du skall kunna ändra dina individuella inställningar, och för att hjälpa oss att erbjuda en bättre användarupplevelse.

  11.2.3. Cookies hjälper oss även att studera trafikmönster på vår Webbplats, spara användarinställningar och följa användartrender på vår Webbplats, så att vi kan förstå vilka delar av vår Webbplats som är populära och göra surfandet till en än mer givande upplevelse för våra användare. Vi kan också använda cookies när du registrerar dig online för tjänster eller informaton.

  11.2.4. Du kan välja att inte använda cookies om din webbläsare tillåter, men det kan påverka din användning av vår Webbplats och din möjlighet att få tillgång till vissa funktioner på webbplatsen eller att företa transaktioner.

  11.2.5. Spårningstaggar/Beacons: Varje webbsida på våra Webbplatser innehåller spårningspixlar som låter oss följa hur du navigerar genom sidorna på webbplatsen. Sedan sammanförs denna information (avpersonifieras) innan den analyseras.

 • 12.1. Vi kommer aldrig medvetet samla in eller efterfråga Personuppgifter från personer som inte fyllt sexton (16) utan att först inhämta verifierbart godkännande från en förälder. Om du är under 16 år bör du inte lämna uppgifter till oss. Om vi blir medvetna om att en person som inte fyllt 16 har lämnat Personuppgifter till oss utan verifierbart godkännande från en förälder (vilket kan vara fallet om informationen lämnas via en av våra Webbplatser), kommer vi ta bort sådana Personuppgifter från våra arkiv.

 • 13.1. The Body Shop har rutiner för att ta emot och besvara förfrågningar om The Body Shops policies och metoder med avseende på hantering av Personuppgifter. Klagomål och förfrågningar bör göras skriftligen och skickas dit som anges i avsnitt 14 nedan, även om vi inte ställer upp något formkrav i detta avseende.

  13.2. The Body Shop undersöker alla klagomål. Förfrågningar kommer att vidarebefordras till lämplig Informationsansvarig i Tyskland eller annan Relevant Jurisdiktion. Om klagomålet visar sig vara motiverat kommer The Body Shop vidta lämpliga åtgärder för att lösa frågan, inklusive, vid behov, ändra sina policies och metoder.

 • 14.1. Om du har några frågor eller funderingar kring denna Personuppgiftspolicy eller metoderna för insamling av uppgifter som anges häri, eller om du vill att vi ger dig sådan information som beskrivs i avsnitt 8.1ovan, vänligen kontakta oss på följande sätt:

  E-post: privacy@thebodyshop.com

  Brev: Privacy Policy Enquiries, Legal Dept, The Body Shop International plc, Watersmead, Littlehampton, West Sussex, BN17 6LS, UK

  14.2. Vi påminner dig om att du inte bör skicka känslig information såsom lösenord, kreditkortsinformation etc., via okrypterade medel (t.ex. e-post). Om du vill avbryta din prenumeration, se punkt 6.4 ovan.

  Definitioner


  The Body Shop - 1.1
  EES - 1.3
  Behandling - 1.3
  Undereverantör - 1.3
  Informationsanvarig - 1.5
  Relevant Jurisdiktion - 1.5
  Personuppgifter - 3
  Ändamål - 5
  Avbryta prenumeration - 6.4
  Webbplats - 9.2
  Hemsida - 9.2
  Beacons - 11.2
  Cookies - 11.2