Fortsätt till innehåll Fortsätt till webbplatsnavigering Fortsätt till sidfot

Allmänna köpevillkor

​​​​​​​Vänligen läs igenom detta dokument noggrant eftersom det innehåller de allmänna köpevillkor som du accepterar om du använder "The Body Shop Online Store". Nedan angivna allmänna villkor ("Villkoren") är tillämpliga på ditt användande av The Body Shop Online Store och på de köp du gör genom The Body Shop Online Store.

Dessa Villkor gäller mellan dig och The Body Shop Sweden AB, PO BOX 17040 Stockholm, 104 64, Sverige med organisationsnummer 556 235-8928 och momsregistreringsnummer SE556235892801 (häri benämnd "The Body Shop", "Företaget", eller "vi" eller "oss"). Vänligen framför eventuella klagomål, frågor eller korrespondens avseende dessa Villkor eller The Body Shop Online Store, till de kontakter som anges på vår kontakta oss sida.


Köpa The Body Shop-produkter

Behörighetskriterier för att beställa:

Du får endast köpa produkter:

- Som är tillgängliga för försäljning och som det finns information om på The Body Shop Online Store; och

- För leverans till Sverige.

- För personligt bruk, antingen av dig själv eller av den/de som du avser skall ta emot produkterna. The Body Shop förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, neka beställningar (t ex om vi tror att den aktuella beställningen är avsedd för vidareförsäljning på annat sätt än genom de distributionskanaler som godkänts av The Body Shop).


Information om de produkter som är tillgängliga för köp (inklusive pris) finns angiven på The Body Shop Online Store. The Body Shop vidtar alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att information, produktbeskrivningar och priser som finns på The Body Shop online store är korrekta vid tidpunkten då den relevanta informationen läggs upp på The Body Shop online store. Även om vi försöker hålla The Body Shop Online Store så aktuell som möjligt, kan det hända att den information som visas vid en särskild tidpunkt inte alltid återspeglar det aktuella läget precis i det ögonblick du gör en beställning.


Beställa produkter och ingå köpeavtal:
 

- När du har valt de produkter du vill beställa kommer produkterna placeras i din varukorg.

- I slutet av utcheckningsprocessen klickar du på knappen “Ordersammanfattning” för att komma till sidan med ordersammanfattningen, där du kan upptäcka och korrigera eventuella inmatningsfel.

- I slutet av sidan med ordersammanfattningen klickar du på “Skicka order” för att skicka en bindande beställning till oss.

- När du har klickat på knappen “Skicka order” inhämtar vi medgivande från ditt kredit- eller betalkortsföretag avseende den summa som anges i ordersammanfattningen. Vi drar inte pengar från ditt konto i detta skede, även om det disponibla beloppet kommer minskas av medgivandet. Detta är ett normalt förfarande för banker. Om ditt kreditkort inte medger beloppet kommer din beställning inte behandlas vidare.

- The Body Shop kommer att skicka e-post till dig för att bekräfta att din beställning har mottagits, men det innebär inte att vi accepterar din beställning.

- The Body Shop kommer att skicka e-post till dig igen för att acceptera din beställning och för att bekräfta att produkterna du har beställt skickas till dig (“Leveransbekräftelse”).

- Ett köpeavtal avseende produkterna du beställt ingås mellan dig och The Body Shop när vi skickar ett e-postmeddelande med Leveransbekräftelse till dig, dock senast när du mottar produkterna.

- Köpeavtalet kan ingås på svenska.

- Köpeavtalets lydelse får du i e-postmeddelandet med Leveransbekräftelsen. Lydelsen av köpeavtalet sparas av The Body Shop men kan inte kommas åt av Kunden efter att avtalet har ingåtts.


The Body Shop kan, efter eget gottfinnande, vägra eller vara förhindrad att behandla din beställning, inklusive men utan begränsning, om:
 

- Produkten du beställde dras in eller inte längre finns tillgänglig.

- Ditt kredit- eller betalkort inte medger betalning av köpeskillingen.

- Du inte uppfyller de behörighetskriterier för att beställa som anges i början av detta avsnitt.


Leveransvillkor

Leveransvillkoren anges här.

Betalningsvillkor

Du kan betala med kredit- eller betalkort. Beloppet dras från ditt kort i och med att du ingår köpeavtalet med oss.

Retur och ångerrätt

Följande retur- och ångervillkor påverkar inte dina rättigheter enligt gällande tvingande lagstiftning.

ÅNGRA EN BESTÄLLNING

Du kan ändra dig och ångra din beställning inom fjorton (14) dagar efter att du mottar produkterna. Om du väljer att ångra din beställning kommer vi att återbetala:

    a. den fullständiga köpeskillingen
    b. avgifterna för att leverera produkterna till dig

förutsatt att du först returnerar produkterna i din beställning till oss, i väsentligen oförändrat skick. Om du underlåter att returnera produkterna till oss kan vi ta betalt för dem eller för kostnaderna för att hämta dem från dig.


SKADADE ELLER FELAKTIGA PRODUKTER OCH ORIKTIGA LEVERANSER

Du kan (i) byta dina produkter eller (ii) få full återbetalning om produkterna i din beställning är skadade eller felaktiga vid mottagandet, eller om produkterna du har mottagit inte är de produkter som du beställde.
i. Byte:

Vid byte av skadade eller felaktiga produkter eller bristfälliga leveranser kommer vi att skicka utbytesvaror till dig utan kostnad förutsatt att du först returnerar produkterna i din beställning till oss, i det skick de var när du tog emot dem.

ii. Återbetalning:

Vid retur av skadade, felaktiga eller bristfälliga leveranser kommer vi att återbetala:

    a. den fullständiga köpeskillingen
    b. avgifterna för att leverera produkterna till dig


förutsatt att du först returnerar produkterna i din beställning till oss, i samma skick som de var i när du tog emot dem. Om du underlåter att skicka tillbaka produkterna till oss kan vi ta betalt för dem eller för kostnaderna för att hämta dem från dig.


HUR DU RETURNERAR DINA PRODUKTER

När du skall returnera produkter kan du använda buitksadressen nedan för retur med post eller återlämna dina produkter direkt till samma företagsägda butik.

Notera: Övriga butiker förutom nedan angiven medger inte retur av produkter som köpts på webbplatsen.

Följande information behövs när du återlämnar dina produkter:

    a. En kopia av ditt e-postmeddelande med Orderbekräftelsen, inklusive ditt Referensnummer för Transaktionen
    b. Leveransdokument, innehållande ditt Leveransnummer
    c. En ifylld returblankett; denna kan laddas ned genom att klicka här Behövs endast för retur med post

Vänligen använd den här butiksadressen om du returnerar dina produkter med post:

The Body Shop – Stockholm Götgatan
Götgatan 11
116 46 Stockholm

    a. Det kan ta upp till 7 dagar för ditt paket att nå oss
    b.Returnerade produkter kommer behandlas inom fem (5) arbetsdagar efter mottagande (exklusive lördagar).
    c. Rimlig försiktighet måste iakttas när du förpackar och återsänder paketet med post, så att produkterna inte skadas under transporten.
    d. Du bör skaffa och behålla bevis på att du skickat försändelsen tills du får din återbetalning eller utbytesvara.


Övrigt

The Body Shop förbehåller sig rätten att:
 

- Ändra eller dra tillbaka, tillfälligt eller permanent, The Body Shop Online Store (eller del därav) med eller utan meddelande till dig; The Body Shop ansvarar inte gentemot dig eller tredje part för sådana ändringar eller tillbakadragande; och/eller

- Ändra Villkoren eller Leveransvillkoren från tid till annan, och genom att fortsätta att använda The Body Shop Online Store (eller del därav) efter sådan ändring anses du ha accepterat ändringen. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om Villkoren har ändrats. Om du inte accepterar ändringar i Villkoren måste du omedelbart upphöra att använda The Body Shop Online Store.

- Om The Body Shop skulle ändra dessa Villkor kommer de Villkor som gällde vid tidpunkten för din beställning att tillämpas på beställningen. Kopia av relevant version av Villkoren kan fås via e-post från kundservice.se@thebodyshop.com.


Om någon del av Villkoren förklaras olaglig eller icke verkställbar skall den bestämmelsen anses vara borttagen från Villkoren och återstående bestämmelser i Villkoren skall äga fortsatt tillämpning.

Köpeavtalet mellan dig och oss regleras av svensk rätt. Den internationella köplagen (CISG) skall inte tillämpas. Om du är näringsidkare, en juridisk person bildad enligt offentlig rätt eller ett dödsbo, konkursbo eller liknande bildat enligt offentlig rätt, skall exklusivt forum för tvister som uppstår med anledning av köpeavt