Fortsätt till innehåll Fortsätt till webbplatsnavigering Fortsätt till sidfot

WORLD BIO-BRIDGES MISSION

UNDER 2016 GAV VI OSS IN PÅ ETT VILDMARKSÄVENTYR: ATT BYGGA BROAR I NATUREN.

Vår kampanj World Bio-Bridges Mission hade en mycket specifik målsättning: att återskapa ”biobroar”, biologiska korridorer för djurliv och växtlighet, i skadade miljöer för att hjälpa djur att anslutas, fortplanta sig och trivas på nytt och samtidigt hjälpa lokala samhällen leva mer hållbart.

Flod

Genom vår kampanj World Bio-Bridges Mission har våra fantastiska kunder direkt hjälpt till att bygga biobroar genom donationer från utvalda produkter eller då de handlat i butiker som deltagit i kampanjarbetet. Dessa pengar har hjälpt till att förbättra livet i lokala samhällen och hjälpt till att skydda livsmiljöer för djur som exempelvis kostymapan Reggie som är en av de utrotningshotade arterna i Vietnam. Med din hjälp har vi kunnat bidra till att bygga otroliga 75 miljoner kvadratmeter av biobroar. Vi är extremt stolta över vårt projekt och även om det nu är slutfört så fortsätter vår kamp för att skydda naturen.

Orangutang som äter

BATANG TORU, INDONESIA

I Indonesien har vi hjälpt till att bekosta verksamheten för Orangutan Land Trust och Yayasan Ekosistem Lestari i Batang Toru Ecosystem på Sumatra. Projektet har hjälpt till att skydda populationer av utrotningshotade orangutanger och sumatratigrar i den södra delen av Sumatra. Pengarna till Orangutan Land Trust har även stöttat det arbete som utförs av Yayasan Ekosistem Lestari och Sumatran Orangutan Conservation Programme.

I december 2017 upptäckte forskare en ny art, tapanuliorangutangen, i denna biobro. Då det bara finns 800 apor av denna art kvar gör det den till den mest utrotningshotade stora apan, hominiden, i världen.

Apa som äter

KHE NUOC TRONG, VIETNAM

2016 lanserade vi vårt första biobroprojekt i Khe Nuoc Trong Forest i Vietnam. En del av de största hoten mot Khe Nuoc Trong är jakt, tjuvjakt och småskaligt timmerhuggande. Genom att arbeta tillsammans med World Land Trust och den lokala partnern Viet Nature Conservation Centre har pengar gått till att skydda denna skog som är hem för många arter, inklusive kostymapan.

Vi valde Khe Nuoc Trong för dess biologiska mångfald och för att hjälpa till att öka medvetenheten om den ökande förlusten av livsmiljöer i världen på ställen som kanske inte alltid är så välkända.

Apa som svingar sig i träd

GARO HILLS, MEGHALAYA, INDIA

Tillsammans med World Land Trust och deras lokala partner Wildlife Trust of India har vi hjälpt till att skydda den indiska elefanten och västlig hoolockgibbonapor i Garo Hills i Indien genom att skapa byreservatsskogar och återskapa 6 miljoner kvadratmeter av livsmiljö.

Mans ansikte

SIERRA SANTA CRUZ-RESERVATET GUATEMALA

Ett projekt som leds av World Land Trust och deras lokala partner Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO) finns i reservatet Sierra Santa Cruz i Guatemala. World Land Trust lanserade sin kampanj Treasure Chest i oktober 2017 och vi donerade 100 000 £ av den totala summan på totalt 625 000 £ som samlades in.

Sedan slutet på 90-talet har detta område drabbats av två krafter som minskat skogens yta: exponentiell tillväxt av produktion av palmolja och handeln med kokain vilket fått rika landägare att öka boskapsverksamheten och som i sin tur påverkar skogen. FUNDAECO har som mål att tillhandahålla alternativa jobb och inkomstkällor i de lokala Q´eqchí-samhällena som ligger söder om reservatet. Detta minskar de långsiktiga riskerna för intrång för olaglig resursskövling.

Vi engagerar oss i att hjälpa vår planet men även de människor som bor på den. Lokalbefolkningen är en grundläggande del av detta projekt och FUNDAECO arbetar med de samhällen som ligger närmast reservatet. Här utförs två projekt: man utbildar Q´eqchí-kvinnor i turism och lokala fiskare om havs- och fiskodling av inhemska fiskarter.

Människor som planterar träd

SELOUS-NIASSA BIOLOGISKA KORRIDOR, TANZANIA

I Tanzania har vi arbetat med en ny partner, Mpingo Conservation & Development Initiative (MCDI), en icke-statlig organisation som hittills skyddat över 421 000 hektar land. Deras mål är att driva bevarande av skog och utveckling av samhällen i Tanzania genom att ge möjlighet till hållbar och socialt rimlig användning av skogstillgångar.

Detta projekt tacklade de viktigaste hindren för att utöka hållbara skogsjordbruk i samhället i Selous-Niassa-korridoren. Målet med projektet var att skydda några av jordens mest hotade arter och samtidigt stärka sju samhällen och deras möjligheter att skapa en tillräcklig inkomst för att täcka 100 % av kostnaderna i samband med hanteringen deras lokalt skyddade skogsreservat och säkerställa långsiktigt bevarande av naturlig skog.

Två nationellt erkända elefantmigrationskorridorer passerar genom dessa skogar och de är också hemvist till hälften av Afrikas kvarvarande population av vildhundar. Andra viktiga däggdjur som hotas i de lokala skogarna omfattar afrikanskt lejon, leopard och flodhäst.

Örn som flyger

FERGANADALEN, SÖDRA KIRGIZISTAN

I samarbete med välgörenhetsorganisationen för miljövård som heter Fauna & Flora International (FFI) fokuserade detta projekt på att skydda vilda frukt- och nötskogar i Ferganadalen.

Dessa skogar i Centralasien är viktiga att bevara ur ett globalt perspektiv men de har minskat dramatiskt i storlek och fortsätter att minska varje år. Många arter är redan på gränsen till att vara utrotningshotade. Endast 5-10 % av det ursprungliga skogsområdet finns kvar.

Tillsammans med FFI åtog vi oss att bevara 4 miljoner kvadratmeter skog i samarbete med lokala samhällen, skogsgrupper och lokala myndigheter genom plantering, skydd och återskapande aktiviteter för hotade inhemska trädarter. Deras fokus är att bygga broar mellan skogar som splittrats och öka antalet träd med 10 000 för att öka skogens sammanhängande yta och förbättra dess hälsa.

Koala i ett träd

NOOSA, QUEENSLAND, AUSTRALIA

Nedhuggning av träd för att bereda mark i Queensland, Australien har nyligen nått katastrofala nivåer. Noosa Biosphere Community är fast beslutna att skydda de kvarvarande koalorna i Noosa och deras livsmiljö. Över hela Australien men framför allt i Queensland så har antalet koalor börjat minska och mestadels pågrund av att deras livsmiljö förstörs, främst på grund av skogsbränder.

Vi vill stödja och öka medvetenheten om detta projekt och de ökande hoten mot livsmiljöer för djur- och växtliv i industriländer som Australien. Vi hjälpte Noosa starta sitt 10-åriga projekt genom ett bidrag på 50 000 £ samt hjälpte till att öka medvetenhet kring projektet och ekonomiskt stöd för plantering av 12 000 eukalyptusträd - koalans favoriträtt! Detta möjliggjorde återupprättandet av ett koalahabitat på över 300 000 kvadratmeter av fri yta som skapar en korridor som ansluter kvarvarande växtlighet i nordöst till växtlighet öster om platsen.

Floddal

WYE VALLEY, GLOUCESTERSHIRE, ENGLAND

I Storbritannien har skapat ett samarbete med den bevarande ideella organisationen Woodland Trust för att hjälpa till att skydda och ansluta uråldriga skogar i Wye Valley och Forest of Dean. Woodland Trust är en av Storbritanniens största skogsbevarande ideella organisationer och har som mål att förbättra biologisk mångfald, människors möjlighet att njuta av skogen och belysa den roll som träden spelar för att hålla luft och vatten rena, lagring av kol, förhindra översvämningar och för vår allmänna hälsa och vårt välmående.

Att skapa anslutning mellan Wye Valley och Forest of Dean skulle kunna skapa ett av de största skogsekosystemen i England och bidra till det långsiktiga målet att återinföra djur- och växter i detta område genom att åter introducera mård.

Leopardansikte

KAUKASUS NATURRESERVAT, ARRATPROVINSEN, ARMENIEN

World Land Trust samarbetar med Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets (FPWC) för att hjälpa till att återskapa det första privat ägda reservatet i södra Kaukasus. Här finns två allvarliga hot mot området. Det första är den okontrollerade jakten och tjuvjakt där extremt ovanliga arter dödas. Det andra är nedbrytning och förstöring av naturområden för växter och djur på grund av olaglig timmeravverkning, plockning av växter, överbetning och skogsbränder orsakade av människor.

Samhällets engagemang är det centrala i detta projekt. Pengar för att arrendera mark som ska bevaras går tillbaka till samhällsutvecklingsprojekt som exempelvis förbättring av vägar och vägbelysning samt lokala skolor.

Kattansikte

VÄSTRA GHATS, RATNAGIRI-DISTRIKTET, DELSTATEN MAHARASHTRA, INDIEN

Västra Ghats är en viktig plats när det gäller biologisk mångfald. Vi har bidragit med 100 000 £ för att skydda 2,8 miljoner kvadratmeter av mark. Västra Ghats är en 1 600 km lång bergskedja som löper inne i landet längs med Indiens västkust. Bergskedjan är äldre än Himalaya och är oerhört viktig då där finns en utomordentligt rik biologisk mångfald.

Mer än 300 globalt hotade (det vill säga rödlistade) arter finns i Västra Ghats och några exempel omfattar betydande populationer med indisk elefant, tigrar och rostfläckig katt - världens minsta katt! Det största hotet för skogarna och den biologiska mångfalden i denna region kommer från skogsskövling till följd av subventionerade cashew- och mangoplanteringar, timmerhuggning, byggnation och en brist på reglering av skogsvård och bevarande av skog.

Björnansikte

NANGARITZAKANTONEN, ZAMORA-CHINCHIPE-PROVINSEN, ECUADOR

Nangaritzareservatet besitter en av de största biologiska och kulturella rikedomarna på jorden. Det finns ett stort antal hotade arter i Nangaritza och där en del av dem bara finns i denna region av Ecuador och Peru. Hotade däggdjur i reservatet är jaguar, bergstapir, ozelot och glasögonbjörn.

Största hotet mot detta område är skogsskövling på grund av illegal timmeravverkning, okontrollerad gruvdrift och byggandet av nya vägar som passerar genom området. Ökningen av antalet gruvor ökar också risken för föroreningar. World Land Trust arbetar med att expandera Nangaritza-reservatet i Ecuador genom att köpa upp hotade skogsområden.

Chimpansansikte

NYUNGWE NATIONAL PARK, RWANDA

Nyungwe National Park (NNP) i sydvästra Rwanda är landets största nationellt skyddade område och även det mest rikast biologisk mångfald. NNP är hemvist för mer än 200 olika trädarter; 85 olika däggdjur; 13 arter av apor (inklusive östschimpansen); 278 fågelarter; 32 groddjur och 38 reptilarter! I samarbete med NNP har vi samlat ihop 100 000 £ för att skydda 660 000 kvadratmeter av livsmiljö.