MINSKA VÅR MILJÖPÅVERKAN

Som en verkligt hållbar affärsverksamhet ska vi vara öppna och tydliga med vad vi gör så att du kan ta faktabaserade köpbeslut och veta hur de påverkar miljön. Här nedan hittar du information om våra produkter så att du lättare kan välja rätt.

HUR MÄTER VI?

Varje produkt och produktkategori får miljöpoäng baserat på deras biologiska nedbrytbarhet och vattenfotavtryck, samt på hur ingredienserna framställs eller anskaffas.


Under 2017 förbättrade vi vår övergripande miljöpåverkan i de sex produktkategorier (Bad och dusch, Kroppsvård, Doft, Hårvård, Makeup och Hudvård) med tre procent. I kategorierna Kroppsvård och Doft nådde vi en enskild förbättring på fem procent.


Vi åstadkom denna förbättring genom att arbeta nära med våra leverantörer och främja hållbara ingredienser och ingredienser från grön kemi. Detta är nära kopplat till vårt växande Community Trade-program och ett ökat antal ingredienser av naturligt ursprung.


Vår totala miljöpoäng för samtliga produkter 2017 ökade med över fem procent. Vi lanserade 146 nya produktformula, varav 95 procent bidrog till ett förbättrat miljöavtryck för den produktkategorin eller produktfamiljen. De åtta nya produkter som inte visade en förbättrad miljöpåverkan var mestadels nya nyanser av befintliga makeupprodukter med samma miljöpoäng som befintliga nyanser.


Här nedan har vi uppdaterat 2016 års publicerade poäng för våra produktkategorier så att de återspeglar 2017 års beräkningar. Vi utökar nu detta till att omfatta produktfamiljer i syfte att så småningom publicera poäng för enskilda produkter.


I januari 2018 uppdaterade vi detta mål som ett led i vårt nya samarbete med Natura &Co. Eftersom verktyget för att mäta vattenfotavtryck tillhörde vårt tidigare moderbolag och inte längre är tillgängligt för oss blir detta det sista året vi publicerar våra poäng för vattenfotavtryck.


VAD OMFATTAR MILJÖPOÄNGEN?

BIOLOGISK NEDBRYTBARHET

Biologisk nedbrytbarhet är begrepp som används för att beskriva hur lätt en produkt bryts ned och blir kompost i en naturlig process (en produkts ingredienser bryts ned av bakterier och andra levande organismer).


Vid tester för bestämning av biologisk nedbrytbarhet beräknas mängden organiskt material som mikroorganismer bryter ned under 28 dagar.


Nedbrytbarheten för varje produktkategori och produktfamilj anges i procent, där vi tar hänsyn till nedbrytbarhetsvärdet för varje komponent och halten av varje ingrediens.


På The Body Shop prioriterar vi biologiskt lättnedbrytbara ingredienser.

VATTENFOTAVTRYCK

Vattenfotavtryck definieras som den volym vatten som behövs för produktion av de varor och tjänster som ett lands invånare konsumerar. Vattenfotavtryck kan även beräknas för enskilda produkter, individer och företag.


Vi strävar efter att endast göra ett litet vattenfotavtryck och att ha produkter med låg ekotoxicitet.


INGREDIENSER AV NATURLIGT URSPRUNG

Ingredienser av naturligt ursprung kommer från växtmaterial som omvandlas i fysikaliska eller biologiska processer (jäsning) och andra processer med liten miljöpåverkan.


Innan vi mäter ingredienser av naturligt ursprung i en formula klassificerar vi ingredienserna som naturliga, av naturligt ursprung eller syntetiska. Vid klassificeringen tar vi hänsyn till ingrediensens ursprung och till vilken grad den bereds.


Vi beräknar det procentuella innehållet av naturligt ursprung genom att summera mängden naturliga ingredienser eller ingredienser av naturligt ursprung och sedan dividera den sammanlagda mängden med formelns värde (exklusive vatten).


To calculate the percentage of natural origin content in a formula, the amount of natural or natural origin ingredient is summed together. This amount is divided by the percentage of the formula, excluding water, to give an overall formula percentage.


Vårt mål är att öka mängden ingredienser av naturligt ursprung.

INGREDIENSER FRÅN GRÖN KEMI

Ingredienser från grön kemi framställs med miljövänliga processer och tekniker som minskar bildandet av miljöfarliga kemikalier.


Inom grön kemi finns 12 principer, där fokus läggs på ingredienser med minimal inverkan på hälsa och miljö.


En ingrediens som framställts i enlighet med dessa principer klassificeras som en ingrediens från grön kemi.

HUR UTFÖR VI TESTEN?

Under produktens utvecklingsfas analyserar vår forskargrupp varje formel enligt ovanstående fyra miljöområden. Den exakta graden av miljöpåverkan beräknas med hjälp av datormodellering och data om ingredienserna. Vi använder sedan denna information för att minska vår miljöpåverkan.

VAD BETYDER FORMELNS VÄRDE?

Alla fyra miljöområden ingår i beräkningen av det slutliga formelvärdet mellan 0 och 10. När vi beräknar detta värde tar vi hänsyn till antalet sålda produkter i nedanstående kategorier under föregående tolvmånadersperiod. Värdena visar hur vi ligger till i kategorierna och används som bas när vi mäter nya produkter. På så vis kan vi säkerställa att vi minskar vår miljöpåverkan varje år.

FORMELVÄRDEN FÖR VARJE PRODUKTKATEGORI

INFO01_DESKTOP.jpg

FORMELVÄRDEN FÖR VARJE PRODUKTFAMILJ