MINSKA VÅRT MILJÖAVTRYCK

Som ett hållbart företag ska vi vara ärliga om och tydliga med vad vi gör så att du kan ta faktabaserade köpbeslut och veta hur de påverkar miljön. Därför berättar vi här nedan om våra produkter och formler så att du lättare kan välja rätt.

UNDER FORSKNINGEN OCH UTVECKLINGEN AV PRODUKTERNA GRANSKAR VI FORMLERNA INOM FYRA MILJÖOMRÅDEN:

VAD BETYDER DESSA?

BIOLOGISK NEDBRYTBARHET

Biologisk nedbrytbarhet är begrepp som används för att beskriva hur lätt en produkt bryts ned och blir kompost i en naturlig process. En naturlig process sker när bakterier och andra levande organismer bryter ned en produkts ingredienser. Vid tester för bestämning av biologisk nedbrytbarhet beräknas mängden organiskt material som mikroorganismer bryter ned under 28 dagar. Ingrediensernas nedbrytbarhet anges i procent. I den procentsatsen tar vi hänsyn till nedbrytbarhetsvärdet för varje komponent och halten av varje ingrediens. På The Body Shop prioriterar vi biologiskt lättnedbrytbara ingredienser.

VATTENFOTAVTRYCK

Vattenfotavtryck är ett sätt att analysera den volym vatten som går åt till att producera varor och tjänster som konsumeras av ett lands invånare. Vi strävar efter att endast göra ett litet vattenfotavtryck och ha produkter med låg ekotoxicitet.


INGREDIENSER MED FÖRNYBART URSPRUNG

Vi använder och mäter ingredienser av naturligt ursprung. Dessa ingredienser kommer från växtmaterial som omvandlas i fysikaliska eller biologiska processer (jäsning) och andra processer med liten miljöpåverkan. Innan vi mäter innehållet med förnybart ursprung i en formel, klassificerar vi ingredienserna som naturlig råvara, råvara med naturligt ursprung eller syntetisk. Vid klassificeringen tar vi hänsyn till utgångsmaterialets ursprung och till vilken grad ingrediensen bereds. Det procentuella innehållet av naturligt ursprung beräknar vi genom att summera mängden naturlig råvara eller råvara med naturligt ursprung och sedan dividera den sammanlagda mängden med formelns värde (exklusive vatten). På så vis får du mer detaljerad information om formelns innehåll. Vårt mål är att öka mängden av ingredienser med naturligt ursprung.

INGREDIENSER FRÅN GRÖN KEMI

Ingredienser från grön kemi framställs med miljövänliga processer och tekniker som minskar bildandet av miljöfarliga kemikalier. Inom grön kemi finns 12 principer, där fokus läggs på ingredienser med minimal inverkan på hälsa och miljö. Vi tar hänsyn till dessa principer och markerar ingredienser som framställts i enlighet med principerna som ingredienser från grön kemi.

HUR UTFÖR VI TESTEN?

Under produktens utvecklingsfas analyserar vår forskargrupp varje formel enligt de fyra miljöområdena. Den exakta graden av miljöpåverkan beräknas med hjälp av datormodellering och data om ingredienserna. Med denna information kan vi sedan minska vår miljöpåverkan.

 

VAD BETYDER FORMELNS VÄRDE?

Alla fyra miljöområden ingår i beräkningen av det slutliga formelvärdet mellan 1 och 10. När vi beräknar detta värde tar vi hänsyn till antalet sålda produkter i nedanstående kategorier under föregående tolvmånadersperiod. Värdena visar hur vi ligger till i produktkategorierna och används som bas när vi mäter nya produkter. På så vis kan vi säkerställa att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck varje år.