GEBRUIKSVOORWAARDEN

U wordt verzocht het onderstaande zorgvuldig door te lezen, aangezien hierin de juridische voorwaarden en bepalingen zijn opgenomen die op deze website van toepassing zijn.

 

 • Deze website wordt geëxploiteerd door The Body Shop Benelux B.V., gevestigd te (1382LV) Weesp aan het Leeuwenveldseweg 1 , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32034803, BTW-nummer NL007305205B01 (hierna te noemen: “The Body Shop”, de “exploitant” of “ons”). The Body Shop Benelux B.V. is een dochteronderneming van The Body Shop International Limited. Voor klachten, vragen of correspondentie met betrekking tot deze voorwaarden of The Body Shop Online Store kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u op de Contactpagina.

 • Deze website is bedoeld om u te informeren over het bedrijf van The Body Shop, onze producten en onze winkels, de campagnes die wij ondersteunen en de activiteiten die wij ondernemen.

 • Wij zijn bij het opzetten van de website zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Niettemin kunnen zich technische problemen voordoen waarop we geen invloed hebben. Om die reden kunnen wij niet garanderen dat u altijd ongestoord van de site gebruik kunt maken.

 • Informatie wordt te goeder trouw op de website gepubliceerd en betreft uitsluitend algemene informatie. U dient zich niet op deze informatie te baseren voor meer specifieke doeleinden. Wij kunnen niet garanderen dat de getoonde informatie juist of volledig is.

 • Wanneer op deze website melding wordt gemaakt van andere producten of diensten dan in The Body Shop Online Store, betekent dit niet dat die producten of diensten daarmee ter verkoop of levering worden aangeboden of dat die producten of diensten in Nederland of in een ander land verkrijgbaar zijn of dat de naam en de beschrijving van een bepaald product in een andere winkel overeenkomt met de beschrijving op deze website, tenzij anderszins is aangegeven.

 • Tenzij anderszins is aangegeven is The Body Shop International Limited of The Body Shop Benelux B.V. rechthebbende van alle auteursrechten en databankrechten op deze website en op de content van deze website. Het is verboden om deze website in welke materiële vorm dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verspreiden, daaruit stukken te kopiëren, te hergebruiken of te verveelvoudigen (waaronder begrepen fotokopiëren of het elektronisch opslaan op een gegevensdrager), behoudens voor zover dit geschiedt conform de beperkte gebruikslicentie in de auteursrechtvermelding of overeenkomstig regels van dwingend recht.

 • Alle op deze website gebezigde merknamen, productnamen en dienstmerken zijn handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van The Body Shop International Limited of van The Body Shop Benelux B.V., tenzij anderszins is aangegeven. Het is verboden om producten op de markt te brengen of te verspreiden of diensten aan te bieden onder gebruikmaking van of met verwijzing naar deze handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken, deze te verveelvoudigen dan wel daarvan anderszins gebruik te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van The Body Shop of van de rechthebbende van de betreffende handelsmerken, handelsnaam of dienstmerken.

 • The Body Shop International Limited 1979-2010. Alle rechten voorbehouden.

  Het auteursrecht op de inhoud van deze pagina’s berust bij The Body Shop International Limited of bij The Body Shop Benelux B.V. Niets uit deze inhoud mag in welke vorm dan ook verveelvoudigd worden, behoudens conform de hierna verleende toestemmingen:

  Recht om kopieën te maken voor eigen gebruik:

  U mag tijdens het bekijken van de website kopieën van de site maken voor zover dit incidenteel nodig is en voor eigen gebruik zoveel van de website uitprinten als redelijkerwijze voor eigen gebruik nodig is.

  Recht om door te kopiëren voor beperkt extern gebruik:

  U mag het materiaal ter informatie naar individuele derden doorkopiëren, echter uitsluitend onder de volgende voorwaarden:

  1. u geeft aan dat het materiaal afkomstig is van de webpagina’s van The Body Shop. In de betreffende kopie van het materiaal dient u tevens het URL-adres van The Body Shop-website (http://www.thebodyshop.nl) te vermelden; en

  2. u dient de betreffende derde te informeren dat deze voorwaarden ook op hem/haar van toepassing zijn en dat hij/zij verplicht is deze voorwaarden in acht te nemen.

  Dit recht om materiaal door te kopiëren betekent niet dat het materiaal geheel of gedeeltelijk in een ander werk of in een andere publicatie mag worden opgenomen, ongeacht of dit als hardcopy of in elektronische of andere vorm geschiedt. In het bijzonder (doch niet uitsluitend) geldt dat niets van de pagina’s op de website van The Body Shop voor commerciële doeleinden gekopieerd of verspreid mag worden.

  Niets van de website van The Body Shop mag verveelvoudigd, overgezet of opgeslagen worden op een andere website of in een ander elektronisch opslagsysteem van welke aard dan ook.
   

 • Wij kunnen zo nu en dan links opnemen naar andere websites. Deze links dienen uitsluitend het gemak van de gebruiker. Wij bevelen die websites niet aan en nemen geen verantwoordelijkheid voor de content daarvan. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de betreffende websites en zijn evenmin aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van het gebruik daarvan. Mocht u de gelinkte websites willen bezoeken, dan doet u dat geheel op eigen risico.

 • Voor zover wettelijk toegestaan, worden alle (uitdrukkelijke en stilzwijgende) garanties met betrekking tot de website, de content daarvan en het gebruik dat u daarvan maakt, hierbij uitgesloten. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld of ingeval van letsel of overlijden als gevolg van grove schuld of bewuste roekeloosheid onzerzijds, sluiten wij alle aansprakelijkheid jegens u voor het gebruik van deze website uit.

 • Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer u met een bepaalde wijziging van deze gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat, dient u het gebruik van deze website onmiddellijk te staken.