Skip to content Skip to site navigation Skip to footer

WORLD BIO-BRIDGES MISSION

I 2016 GIK VI I GANG MED EN VILD MISSION: AT BYGGE BROER I NATUREN.

Vores World Bio-Bridges Mission havde et meget specifikt mål: at genoprette 'biobroer' eller vildtkorridorer i beskadigede landskaber, så truede dyrearter kan blive forenet, parre sig og trives samtidig med, at vi hjælper lokale samfund med at leve mere bæredygtigt.

Flod

Gennem vores World Bio-Bridges Mission kampagner hjalp vores fantastiske kunder os med at bygge biobroer. Dette foregik ved at indsamle donationer fra forskellige produkter eller fra køb i de medvirkende butikker. Disse midler hjalp med at forbedre levevilkårene for lokalsamfund og hjalp med at beskytte habitatet for dyr som Reggie – en rødbenet kostumeabe – der er en af de truede dyr i Vietnam. Med jeres hjælp har vi bidraget til opførelsen af 75 millioner kvadratmeter af biobroer. Ret imponerende Vi er enormt stolte af denne mission, og selvom den nu er afsluttet, fortsætter vi vores kamp for at beskytte naturen.

Orangutang spiser

BATANG TORU, INDONESIA

I Indonesien har vi hjulpet med finansiere arbejdet hos Orangutan Land Trust og Yayasan Ekosistem Lestari i Batang Toru Ecosystem på Sumatra. Projektet har været med til at beskytte den sydøstlige bestand af de særligt truede orangutanger og truede Sumatratigre. Den finansielle støtte til Orangutan Land Trust har også støttet arbejdet fra Yayasan Ekosistem Lestari og Sumatran Orangutan Conservation Programme.

December 2017 opdagede forskere en ny art, tapanuli orangutang, inden for denne biobro. Da der kun er 800 tilbage af dem, er det officielt den mest truede abe i verden.

Abe, der spiser

KHE NUOC TRONG, VIETNAM

I 2016 lancerede vi vores første projekt med biobroer i Khe Nuoc Trong Forest i Vietnam. Nogle af de største trusler mod Khe Nuoc Trong er jagt, krybskytteri og mindre skovhugst. I samarbejdet med World Land Trust og den lokale partner Viet Nature Conservation Centre har finansieringen gået til målrettet beskyttelse af skoven og de mange dyrearter, som hører hjemme her - inklusiv den truede rødbenede kostumeabe.

Vi valgte Khe Nuoc Trong på grund af stedets biodiversitet og for at hjælpe med at øge bevidstheden om det store fald i levesteder rundt om i verden, som måske foregår lidt 'under radaren'.

Abe, der svinger i træerne

GARO HILLS, MEGHALAYA, INDIA

Sammen med World Land Trust og deres lokale partner, Wildlife Trust of India, har vi været med til at beskytte indiske elefanter og vestlig hoolockgibbon i Garo Hills i Indien, ved at skabe skovreservater for landsbyen og genoprette 6 millioner kvadratmeter habitat til dyrene.

Mands ansigt

SIERRA SANTA CRUZ RESERVE, GUATEMALA

Et projekt, der administreres af World Land Trust og den lokale partner Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), ligger i Sierra Santa Cruz Reserve, Guatemala. World Land Trust fremsatte deres Treasure Chest indsamling i oktober 2017, og vi har doneret 100.000 af de 625.000 britiske pund, der blev indsamlet i alt.

Siden de sene 1990'ere har dette område været genstand for skovrydninger af to årsager: Eksponentiel vækst i palmeolieproduktion og narkosmugling af kokain, som har gjort landejere rige, der herefter har øget kvægavlen, som i høj grad påvirker skoven. FUNDAECO har til hensigt at tilbyde alternativ beskæftigelse og indkomst, der kan give de lokale Q´eqchí, som bor i den sydlige del af reservatet, andre muligheder. Dette reducerer risici for indtrængen efter ulovlig ressourceudvinding på lang sigt.

Vi er fast besluttet på at hjælpe både mennesker og vores jord. Lokale mennesker er en del af dette projekt, og FUNDAECO arbejder tæt sammen med det nærliggende lokalsamfundet. Her gennemfører de to udviklingsprojekter. De træner Q’eqchí-kvinder til turistindustrien og lærer lokale fiskere opdræt af de hjemmehørende fiskearter.

Mennesker, der planter træer

SELOUS-NIASSA WILDLIFE CORRIDOR, TANZANIA

I Tanzania arbejde vi sammen med vores nye partner, Mpingo Conservation & Development Initiative (MCDI). Det er en NGO, der hidtil har beskyttet over 421.000 hektar jord. Deres mission er at fremme bevarelsen af skove og udviklingen af lokalsamfund i Tanzania gennem bæredygtighed og brug af skovenes ressourcer på social retfærdig vis.

Dette projekt tacklede de vigtigste barrierer for udvidelsen af bæredygtig skovbrug i lokalsamfundet i Selous-Niassa Wildlife Corridor. Målet med projektet var at beskytte nogle af verdens mest truede arter og samtidig give syv lokalsamfund mulighed for at generere indtægter, der dækkede alle omkostningerne til drift af de lokalt beskyttede skovreservater og dermed sikre langsigtet bevarelse af de naturlige skove.

To nationalt anerkendte trækkorridorer for elefanter går gennem disse skove, ligesom over halvdelen af Afrikas resterende og vilde hundebestand lever her. Andre vigtige og truede pattedyr i de lokale skove omfatter afrikanske løver, leoparder og flodheste.

Flyvende ørn

FERGANA VALLEY, SOUTHERN KYRGYZSTAN

Vores fælles projekt med naturbeskyttelsesorganisationen Fauna & Flora International (FFI) har haft fokus på beskyttelsen af de vilde frugt- og nøddeskove, der findes i Fergana Valley

Bevarelse af disse skove i Centralasien har global betydning, men antallet er faldet dramatisk og reduceres fortsat årligt. Det går ud over de mange arter, der allerede er på randen af udryddelse. Kun 5-10 % af det oprindelige skovareal er tilbage.

Gennem arbejdet med FFI har vi forpligtet os til at hjælpe med genoprettelsen af 4 millioner kvadratmeter skov, ved at arbejde sammen med lokalsamfund, skovbrugsenheder og lokale myndigheder om beplantning, beskyttelse og regenereringstiltag af truede træarter. De fokuserer på at bygge bro mellem de fragmenterede skove og øge antallet af træer med 10.000 for at udvide forbindelsen mellem skove og den generelle sundhed.

Koala i et træ

NOOSA, QUEENSLAND, AUSTRALIA

Trærydning overalt i Queensland, Australien har fornylig nået nye katastrofale højder. Noosa Biosphere Community brænder for at beskyttelse Noosas resterende koalaer og deres levesteder. Over hele Australien - men særligt i Queensland - falder koalabestanden markant, hovedsageligt på grund af ødelæggelsen af deres levesteder, som blandt andet skyldes skovbrande.

Vi vil gerne støtte og gøre omverdenen opmærksom på dette projekt og den stigende trussel mod levesteder i industrilande som Australien. Med en finansiel støtte på 50.000 britiske pund har vi hjulpet med at sætte Noosas 10 år lange projekt i gang, øget opmærksomheden og støttet beplantning af 12.000 eukalyptustræer (der er koalamad!). Dette muliggjorde genoprettelse af et koalahabitat på over 300.000 kvadratmeter ryddet land, der vil skabe en korridor, der forbinder restvegetationen på den nordøstlige side.

River valley

WYE VALLEY, GLOUCESTERSHIRE, ENGLAND

I England er vi gået sammen med velgørenhedsorganisationen The Woodland Trust om et projekt, der skal hjælpe med at beskytte og forbinde oprindelige skovområder i Wye Valley og Forest of Dean. The Woodland Trust er en af Englands førende velgørenhedsorganisationer, der beskæftiger sig med naturfredning. Deres mål er at forbedre biodiversiteten, øge befolkningens brug af skovområder samt fremhæve den rolle, som træerne spiller for renere luft og have ved at lagre kulstof, forhindre oversvømmelser og gavne den generelle sundhed og velvære.

En bedre forbindelsen mellem Wye Valley og Forest of Dean kan skabe et af de største skovøkosystemer i England og støtte det langsigtede mål om igen at skabe plads til vilde dyr ved at genindsætte skovmåren.

Leopardansigt

CAUCASUS WILDLIFE REFUGE, ARARAT PROVINCE, ARMENIA

I samarbejde med Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets (FPWC) har World Land Trust hjulpet med at genoprette det første privatbeskyttede reservat nogensinde i det sydlige Kaukasus. Der er to alvorlige trusler mod habitatet i området. Den første er ukontrolleret jagt og krybskytteri, der slår ekstremt sjældne arter ihjel. Den anden er nedbrydning og ødelæggelse af vildtlivsområder, forårsaget af ulovlig skovhugst, samling af planter, overgræsning og menneskeskabte brande.

Lokalsamfundets engagementet er kernen i projektet. Deres indtjening fra forpagtning af jorden til bevarelse vil gå til udviklingsprojekter i lokalsamfundene, såsom at forbedre vej- og lysinfrastruktur og lokale skoler.

Katteansigt

WESTERN GHATS, RATNAGIRI DISTRICT, MAHARASHTRA STATE, INDIA

Det vestlige Ghats er et hotspot for biodiversitet. Vi har finansieret beskyttelse af 2,8 millioner kvadratmeters habitat med 100.000 britiske pund. Det vestlige Ghats er en 1.600 kilometer kæde af bjerge, der løber inde i landet parallelt med Indiens vestkyst. De er ældre end Himalaya og er af enorm betydning på grund af en usædvanlig høj biodiversitet.

Der findes mere end 300 arter, som står på IUCN's rødliste for globalt truede arter, i det vestlige Ghats; herunder betydelige bestande af asiatiske elefanter, tigre og den rustplettede kat – verdens mindste kat! Den store trussel mod skovene og biodiversiteten i denne region kommer fra skovrydning. Det skyldes statsstøttede cashew- og mangoplantager, skovhugst, byggearbejde samt manglende håndhævelse og regulering af skovbevarelse.

Bjørneansigt

NANGARITZA CANTON, ZAMORA-CHINCHIPE PROVINCE, ECUADOR

Nangaritza-reservatet er placeret i en af de mest biologiske og kulturalt rige områder på Jorden. Der findes en lang række truede arter i Nangaritza, hvoraf nogle kun findes i regionen i Ecuador og Peru. Truede pattedyr i reservatet er blandt andet jaguaren, bjergtapiren, ozelotten og brillebjørnen.

Den største trussel mod reservatet er skovrydning, som skyldes skovhugst, ureguleret minedrift og anlæggelsen af nye veje, der går gennem området. Antallet af nye miner stiger, hvilket øger risikoen for forurening. World Land Trust arbejder med at udvide Nangaritza-reservatet i Ecuador gennem opkøb af truede skovområder.

Chimpanses ansigt

NYUNGWE NATIONAL PARK, RWANDA

Nyungwe National Park (NNP) i det sydvestlige Rwanda er landets største nationalt beskyttede område med mest biodiversitet. NNP er hjemsted for mere end 200 forskellige træarter, 85 forskellige pattedyr, 13 arter af primater (herunder den østlige chimpanse), 278 fuglearter, 32 amfibier og 38 krybdyrarter. Sammen med NNP har vi støttet med 100.000 britiske pund, som var med til at beskytte 660.000 kvadratmeter habitat.